Các mẫu văn bản dành cho Giám sát trận đấu, Giám sát trọng tài & Trọng tài 2011

Biên bản làm việc của Giám sát trận đấu

 

Thành phần họp kỹ thuật trước trận đấu

 

Bản đăng ký những người ngồi trong khu vực kỹ thuật

 

Thời gian đếm ngược trước trận đấu

 

Danh sách thi đấu

 

Ghi nhận tình huống của Giám sát trận đấu

 

Báo cáo Giám sát trận đấu

 

Bảng chấm điểm phong cách

 

Phiếu thay cầu thủ

 

 

Biên bản báo cáo của Trọng tài

 

 

Báo cáo Giám sát trọng tài

 

Ghi nhận tình huống của Giám sát trọng tài

 

 

Mẫu báo cáo

 

Mẫu khiếu nại

 

 

Giấy đề nghị thanh toán

 

Tổng hợp đề nghị thanh toán