Chương trình hoạt động của ĐTQG trong năm 2011 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (22 ngày)

13/6 – 4/7

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

14/6 – 28/6

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL1- World 2014 (lượt đi)

29/6

 

 

Tập huấn trong nước

30/6 – 2/7

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL1- World 2014 (lượt về)

3/7

 

 

Về địa phương

4/7

 

II

Tập trung đợt 2 (12 ngày)

18/7 – 29/7

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

19/7 – 22/7

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL2- World 2014 (lượt đi)

23/7

 

 

Tập huấn trong nước

24/7 – 27/7

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL2- World 2014 (lượt về)

28/7

 

 

Về địa phương

29/7

 

III

Tập trung đợt 3 (17 ngày)

22/8 – 7/9

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

23/8 – 1/9

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – World 2014 (lượt đi)

2/9

 

 

Tập huấn trong nước

3/9 – 5/9

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – World 2014 (lượt về)

6/9

 

 

Về địa phương

7/9

 

IV

Tập trung đợt 4 (10 ngày)

3/10 – 12/10

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

4/10 – 10/10

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – World 2014 (Trận 3)

11/10

 

 

Về địa phương

12/10

 

V

Tập trung đợt 5 (16 ngày)

1/11 – 16/11

Trung tâm HLTTQG Hà Nội

 

Tập huấn trong nước

2/11 – 10/11

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – World 2014 (Trận 4)

11/11

 

 

Tập huấn trong nước

12/11 – 14/11

Sân Mỹ Đình  – Hà Nội

 

Thi đấu VL3 – World 2014 (Trận 5)

15/11

 

 

Về địa phương

16/11

 

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM