Dự kiến Kế hoạch tổ chức các giải quốc gia 2023/2024 và đăng cai, đăng ký các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2024

30/10/2023 16:45:14

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành Công văn số 2469/LĐBĐVN-TCTĐ gửi các đơn vị, địa phương ngày 30/10/2023 về Dự kiến Kế hoạch tổ chức các giải quốc gia 2023/2024 và đăng cai, đăng ký các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2024.

Kính đề nghị quý Đơn vị xem xét và đăng ký theo thời hạn đã nêu theo nội dung văn bản đính kèm.

>> Dự kiến Kế hoạch tổ chức các giải quốc gia 2023/2024 và đăng cai, đăng ký các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2024