Kế hoạch hoạt động của Đội tuyển nữ Quốc gia năm 2012 (dự kiến)

TT

Công việc

Thời gian

Địa điểm

I

Tập trung đợt 1 (59 ngày)

1/2 – 31/3

TT HLTTQG Hà Nội

Tập huấn trong nước

1/2 – 21/3

TT HLTTQG Hà Nội

Thi đấu VL thứ nhất châu á

22/3 – 31/3

Nước ngoài

II

 

Tập trung đợt 2 (37 ngày)

4/5 – 9/6

TT HLTTQG Hà Nội

Tập huấn trong nước

4/5 – 16/5

TT HLTTQG Hà Nội

Tập huấn nước ngoài

17/5 – 27/5

Nước ngoài

Tập huấn trong nước

28/5 – 30/5

TT HLTTQG Hà Nội

Thi đấu VL thứ hai châu á

31/5 – 9/6

Nước ngoài

III

 

Tập trung đợt 3 (45 ngày)

10/8 – 23/9

TT HLTTQG Hà Nội

Tập huấn trong nước

10/8 – 29/8

TT HLTTQG Hà Nội

Tập huấn nước ngoài

30/8 – 9/9

Nước ngoài

Thi đấu giải VĐ BĐN AFF

10/9 – 23/9

TP. HCM

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM