Kế hoạch hoạt động của ĐTQG năm 2015 (cập nhật ngày 19/6/2015)

Ghi chú: Kế hoạch trên là dự kiến. Có thể sẽ có điều chỉnh theo thực tế.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM