Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thiện

Ngày 5/4/2023, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thiện, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai. Nội dung như sau:

– Đình chỉ thi hành một phần biện pháp kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thiện, nguyên cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai, tại Quyết định kỷ luật số 148/QĐ-LĐBĐVN ngày 15/4/2015 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

Ông Nguyễn Đức Thiện phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

– Ông Nguyễn Đức Thiện được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.