Quyết định về việc đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Phú

Ngày 23/6/2023, Ban kỷ luật LĐBĐVN đã ban hành Quyết định số 326/QĐ-LĐBĐVN về việc đình chỉ thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Phú. Nội dung như sau:

– Đình thi hành phần còn lại biện pháp kỷ luật đối với ông Phạm Xuân Phú, nguyên cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình, tại Quyết định kỷ luật số 541/QĐ-LĐBĐVN ngày 25/12/2014 của Ban kỷ luật LĐBĐVN.

– Ông Phạm Xuân Phú được tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN quản lý, tổ chức kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

– Ông Phạm Xuân Phú phải chịu thời gian thử thách là 06 tháng theo Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

– Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.