Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án: “Đầu tư thiết bị công nghệ VAR cho Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia”

07/04/2023 10:28:27

>>Thông báo 728(PDF)<<<