Chùm ảnh Đại hội thường niên VFF năm 2017 – Khóa VII