Các chức danh chủ chốt trúng cử tại Đại hội LĐBĐVN khóa VII