Quang cảnh Đại hôi Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VII