Các lãnh đạo, cá nhân xuất sắc nhận kỷ niệm chương VFF, AFC tại ĐH LĐBĐVN khóa VII