Executive Committee

3RD (OCT 1997 – 2001)

Members of the Executive Committee: 35

Location: State Guest House,Hanoi with 155 delagates

Date: Oct 1997

 PERMANENT EXECUTIVE COMMITTEE

 

Mr Mai Văn Muôn

President

Mr Nguyễn Sỹ Hiển

Vice President

Mr Lê Thế Thọ

Vice President

Mr Ngô Tử Hà

Vice President

Mr Trần Thu Đông

Vice President

Mr Phạm Ngọc Viễn

General Secretary

Mr Dương Vũ Lâm

Deputy General Secretary

EXECUTIVE COMMITTEE

1. Mai Văn Muôn
2. Nguyễn Sỹ Hiển
3. Lê Thế Thọ
4. Ngô Tử Hà
5. Trần Thu Đông
6. Phạm Ngọc Viễn
7. Trần Duy Ly
8. Ngô Xuân Quýnh
9. Đỗ Ngọc Núi
10. Lê Hùng Dũng
11. Vũ Mạnh Hải
12. Trần văn Mui
13. Phạm Huỳnh Tam Lang
14. Lê Nguyên Hồng
15. D­ương Nghiệp Khôi
16. Nguyễn Nam Hùng
17. Phạm Duy Tiến
18. Phạm Quang
19. Vũ Hạng
20. Nguyễn Huy Hinh
21. Đào Mạnh Nh­ơng
22. Hỗ Nguyễn
23. Nguyễn Hữu Bàng
24. Nguyễn Hoàng Thụ
25. Nguyễn Tuấn Hùng
26. Trần Bình Sự
27. Nguyễn Lân C­ường
28. Nguyễn Văn Mui
29. Mai Đức Chung
30. Nguyễn Thị Vân Anh
31. Nguyễn Trọng Giáp
32. Tô Quang Nhạ
33. Nguyễn Văn Thảnh
34. Vũ Huy Hùng
35. Phạm Phú Ngọc Trai