Advisory Council

Mr Nguyễn Sỹ Hiển

President

Mr Mai Đức Chung

Member

Mr Lê Huỳnh Đức

Member

Mr Phan Thanh Hùng

Member

Mrs Đoàn Thị Kim Chi

Member