Executive Committee

8th (2018 – 2022)

Mr Lê Khánh Hải

VFF President

Mr Trần Quốc Tuấn

VFF Permanent Vice President

Mr Cao Văn Chóng

VFF Vice President

Mr Cấn Văn Nghĩa

Vice President in charge of Finance (since Dec 8, 2018 to Jun 25, 2019)

Mr Lê Văn Thành

Vice President in charge of Finance (Elected on VFF Annual Congress 2020, Nov 21, 2020)

Inspection Committee

Head:

Mr. Nguyễn Hiền Lương

Members:

Mr. Đinh Khắc Diện
Mr. Trần Phát Tài

Executive Committee

1. Mr. Lê Khánh Hải
2. Mr. Trần Quốc Tuấn
3. Mr. Cấn Văn Nghĩa
4. Mr. Cao Văn Chóng
5. Mr. Trần Anh Tú
6. Mr. Nguyễn Quốc Hội
7. Mr. Lê Văn Thành
8. Mr. Phạm Ngọc Tuấn
9. Mr. Bùi Xuân Hòa
10. Mr. Nguyễn Hồng Thanh
11. Mr. Trần Mạnh Hùng
12. Mr. Phạm Thanh Hùng
13. Mr. Nguyễn Tấn Anh
14. Mr. Đỗ Mạnh Dũng
15. Mr. Nguyễn Húp
16. Mr. Dương Văn Hiền
17. Mr. Võ Minh Trí