Executive Committee

KHOÁ VIII NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Ông Lê Khánh Hải

Chủ tịch LĐBĐVN

Ông Trần Quốc Tuấn

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn

Ông Cấn Văn Nghĩa

Phó chủ tịch phụ trách tài chính - tài trợ (8/12/2018- 25/6/2019)

Ông Cao Văn Chóng

Phó chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại

Ban kiểm tra

Trưởng Ban:

Ông Nguyễn Hiền Lương

02 uỷ viên:

Ông Đinh Khắc Diện
Ông Trần Phát Tài

Ban chấp hành

1. Ông Lê Khánh Hải
2. Ông Trần Quốc Tuấn
3. Ông Cấn Văn Nghĩa
4. Ông Cao Văn Chóng
5. Ông Trần Anh Tú
6. Ông Nguyễn Quốc Hội
7. Ông Lê Văn Thành
8. Ông Phạm Ngọc Tuấn
9. Ông Bùi Xuân Hòa
10. Ông Nguyễn Hồng Thanh
11. Ông Trần Mạnh Hùng
12. Ông Phạm Thanh Hùng
13. Ông Nguyễn Tấn Anh
14. Ông Đỗ Mạnh Dũng
15. Ông Nguyễn Húp
16. Ông Dương Văn Hiền
17. Ông Võ Minh Trí

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions