Ban bóng đá phong trào

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Lê Nguyên Hồng

Trưởng ban

bdqnam@gmail.com

Tel: 090.350.1336

2

Nguyễn Lân Trung

Phó trưởng ban

nnlly@yahoo.com

Tel: 090.340.7183

3

Lê Văn Thành

Uỷ viên

phananhtu108@yahoo.com

Tel: 0913.210.309