Ban chiến lược

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Trần Quốc Tuấn

Trưởng ban

 

 

2

Phạm Ngọc Viễn

P. Trưởng ban

 

 

3

Nguyễn Hồng Thanh

Uỷ viên

 

4

Trần Anh Tú

Uỷ viên

 

5

 Nguyễn Sỹ Hiển

Uỷ viên

 

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions