Ban tài chính và vận động tài trợ

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Lê Văn Thành

Trưởng ban

 

2

Phạm Thanh Hùng

P. Trưởng ban

 

3

Trần Anh Tú

Uỷ viên

 

4

Nguyễn Thu Hương

Uỷ viên

 

5

Phạm Ngọc Tuấn

Uỷ viên

 

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions