Referee Department

Name

Title

Contact

1

Dương Văn Hiền

Director

2

Võ Minh Trí

Deputy Director

3

Nguyễn Tấn Hiền

Member

4

Đặng Thanh Hạ

Member

5

Trần Khánh Hưng

Member