Ban truyền thông- Đối ngoại

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Cao Văn Chóng

Trưởng ban

caovanchong@vff.org.vn

2

Nguyễn Tấn anh

Phó trưởng ban

 

3

Nguyễn Tùng Điển

Uỷ viên

 

4Nguyễn Trung KiênỦy viên 

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions