Ban y học thể thao

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Trần Quốc Tuấn

Trưởng ban

 

2

Lê Quý Phượng

Phó trưởng ban

 

3

Nguyễn Văn Phú

Ủy viên

 

SPONSOR of National Teams

Sponsor of National Competitions