Ban Y học thể thao

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

1

Lê Quý Phượng

Trưởng ban

phuongyhtt@gmail.com

Tel: 0984.284.868

2

Nguyễn Văn Phú

Phó trưởng ban

Tel: 090.428.8255

3

Nguyễn Trọng Hiền

Ủy viên

Tel: 091.304.1395